Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 : DEFINITIES

– “Klant” : De persoon op wiens naam een pakketreis, verblijf of vlucht werd geboekt en wiens gegevens, in de daarin voorziene velden, werden opgegeven op de website “www.Travelcure.be”.

 – “Schuldvordering : De geldelijke vordering, die de klant heeft openstaan tegenover de maatschappij, organisatie of accommodatie, waarvan hij/zij de gegevens heeft ingevuld in de daarin voorziene velden op de website “www.Travelcure.be”.

 – “Minnelijk invordering” : Buiten een gerechtelijke procedure om de betaling trachten te bekomen van de schuldvordering van de klant, die openstaat tegenover de maatschappij, organisatie of accommodatie. 

 

ARTIKEL 2 : HET VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

 Partijen sluiten een overeenkomst, waarbij ADVOX ADVOCATEN een dossier voor de klant zal openen.

ADVOX ADVOCATEN zal in haar hoedanigheid van raadsman van de klant optreden om de schuldvordering van de klant minnelijk (buitengerechtelijk) te trachten invorderen.

Indien de minnelijke invordering, om welke reden dan ook, niet kan worden bekomen, zal ADVOX ADVOCATEN aan de klant een advies verlenen met betrekking tot de haalbaarheid van een eventuele gerechtelijke procedure.

De behartiging van de gerechtelijke procedure valt evenwel niet onder deze overeenkomst en de klant dient in dat geval een afzonderlijk mandaat aan ADVOX ADVOCATEN te verlenen. Alsdan zal hiervoor een nieuwe overeenkomst worden opgesteld, waarvoor andere voorwaarden gelden.

 

ARTIKEL 3 : EXCLUSIVITEIT VAN DE MINNELIJKE INVORDERING DOOR ADVOX ADVOCATEN

 Het afsluiten van de overeenkomst tussen partijen houdt in dat de klant zijn/haar schuldvordering, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet verder zelf mag invorderen.

De klant mag, na het afsluiten van de overeenkomst, geen contact opnemen met de maatschappij, organisatie of accommodatie.

Bovendien mag de klant in geen geval (alternatieve) vergoedingen van de maatschappij, organisatie of accommodatie met betrekking tot de schuldvordering ontvangen, zonder voorafgaande toestemming van ADVOX ADVOCATEN.

De klant mag, na het afsluiten van de overeenkomst, ook niet langer zijn/haar schuldvordering trachten te bekomen via andere kanalen, organisaties, instanties, derden, …

ADVOX ADVOCATEN heeft, tot aan het einde van de minnelijke (buitengerechtelijke) fase van het dossier, het exclusieve beheer over de behartiging van de minnelijke invordering van de schuldvordering van de klant.

Indien de klant van de maatschappij, organisatie of accommodatie brieven, e-mails of andere documenten ontvangt met betrekking tot de schuldvordering, is de klant verplicht om deze integraal over te maken aan ADVOX ADVOCATEN.

Indien de klant, na het afsluiten van de overeenkomst, de betaling van de schuldvordering ontvangt, dan dient de klant ADVOX ADVOCATEN hiervan onmiddellijk om de hoogte te brengen. In dat geval heeft ADVOX ADVOCATEN het recht om de gemaakte dossierkosten en de vergoeding conform artikel 5 van deze overeenkomst van de klant terug te vorderen.

ADVOX ADVOCATEN beslist autonoom wanneer de minnelijke invorderingsfase een einde neemt. Op dat moment zal ADVOX ADVOCATEN een advies aan de klant over maken met betrekking tot de haalbaarheid van een eventuele gerechtelijke procedure.

 

ARTIKEL 4:  VERPLICHTINGEN IN HOOFDE VAN DE KLANT

 De klant is verplicht om in eer en geweten aan ADVOX ADVOCATEN alle relevante gegevens te verstrekken, die worden opgevraagd via de daarvoor voorziene invulvelden op de website “www.Travelcure.be”.

ADVOX ADVOCATEN is gerechtigd om de opgegeven gegevens aan te passen indien het gaat om louter materiële vergissingen.

De klant is verplicht om de gevraagde gegevens correct en waarheidsgetrouw op te geven en om op eerste verzoek van ADVOX ADVOCATEN de relevante documenten te ondertekenen.

De klant verbindt zich er eveneens toe om waarheidsgetrouw te antwoorden op alle vragen en verzoeken tot bijkomende informatie, die door ADVOX ADVOCATEN tijdens de duur van de overeenkomst  aan de klant worden gesteld.

Indien de klant nalaat om op de vragen te antwoorden of om de bijkomende informatie te verstrekken, kan ADVOX ADVOCATEN beslissen om de minnelijke invordering van de schuldvordering stop te zetten en de kosten en vergoeding op de klant verhalen.

Indien er zich een wijziging voordoet met betrekking tot de eerder verstrekte informatie, verbindt de klant zich ertoe om deze wijziging onmiddellijk aan ADVOX ADVOCATEN mee te delen. Het niet-meedelen van wijzigingen, kan er eveneens toe leiden dat ADVOX ADVOCATEN de minnelijke invordering van de schuldvordering stopzet en de kosten en vergoeding op de klant verhaalt.

 

ARTIKEL 5:  VERGOEDING 

ADVOX ADVOCATEN rekent voor de opstart van een dossier met betrekking tot de minnelijke invordering van een schuldvordering ten aanzien van een maatschappij, organisatie of accommodatie een dossierkost van € 75,00 incl. BTW aan.

Indien dezelfde klant de minnelijke invordering van meerdere schuldvorderingen tegen dezelfde/verschillende maatschappijen, organisaties of accommodaties aan ADVOX ADVOCATEN toevertrouwt, zal elke schuldvordering als een apart dossier worden beschouwd. In dat geval zal er per dossier een dossierkost van € 75,00 incl. BTW worden aangerekend.

Voor de behandeling van het dossier en de geleverde prestaties werkt ADVOX ADVOCATEN op basis van een “no cure, no pay”- principe. Dit houdt in dat in geval er geen betaling van de schuldvordering wordt bekomen, de klant enkel gehouden is tot betaling van de dossierkost van € 75,00 incl. BTW, zondermeer.

Indien de minnelijke invordering van de schuldvordering succesvol is en er een betaling kan bekomen worden, zal er door ADVOX ADVOCATEN een bedrag worden ingehouden dat gelijk is aan 15% van de gerecupereerde vergoeding, incl. BTW.

Het saldo van de gerecupereerde vergoeding zal door ADVOX ADVOCATEN aan de klant worden overgemaakt op het opgegeven bankrekeningnummer. Indien de overschrijving om welke reden dan ook bijkomende bankkosten met zich meebrengt, dan zijn deze bankkosten ten laste van de klant.

Indien de klant rechtstreeks via de maatschappij, organisatie of accommodatie een vergoeding heeft bekomen na het afsluiten van deze overeenkomst, is ADVOX ADVOCATEN gerechtigd om een bedrag van de klant in te vorderen dat gelijk is aan 15% van de verkregen vergoeding, incl. BTW.

 

ARTIKEL 6:  VOLMACHT

 De klant geeft de volmacht aan ADVOX ADVOCATEN voor de minnelijke invordering van de schuldvordering waarop deze overeenkomst van toepassing is.

 

ARTIKEL 7: KLACHTENBEHANDELING  

Indien de klant een klacht of betwisting heeft met betrekking tot de overeenkomst, dan is de klant verplicht om deze klacht of betwisting, op straffe van verval, uiterlijk binnen de 5 dagen volgend op de dag waarop de klant er kennis heeft van gekregen of geacht wordt er kennis van te hebben gekregen, schriftelijk over te maken aan ADVOX ADVOCATEN.

Dit zowel per brief gericht ADVOX ADVOCATEN met adres : Bredabaan 652 – 2930 Brasschaat, als per email aan secretariaat@advox.be .

ADVOX ADVOCATEN verbindt zich er toe om elke klacht of betwisting binnen een redelijke termijn en met de nodige nauwgezetheid te behandelen.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN ADVOX ADVOCATEN

 De uitvoering van deze overeenkomst en het dossierbeheer en de minnelijke invordering door ADVOX ADVOCATEN is louter te beschouwen als een middelenovereenkomst.

ADVOX ADVOCATEN verbindt zich ertoe om haar dienst te verstrekken, zoals kan worden verwacht van een normaal en zorgvuldig advocatenkantoor geplaatst in dezelfde omstandigheden.

ADVOX ADVOCATEN kan hoogstens aansprakelijk worden gesteld voor bedrog of zware fout die door haar of haar medewerkers, lasthebbers of aangestelden zou worden begaan in het kader de uitoefening van de overeenkomst.

ADVOX ADVOCATEN kan bovendien worden aangesproken voor alle rechtstreekse schade aan de klant, die zij veroorzaakt door een fout in hoofde van ADVOX ADVOCATEN.

ADVOX ADVOCATEN is alleszins niet aansprakelijk voor een eventuele lichte of enige andere fout.

Elke situatie van overmacht, zoals technische stortingen, kunnen niet aan ADVOX ADVOCATEN worden toegerekend en kunnen niet de aansprakelijkheid van ADVOX ADVOCATEN tot gevolg hebben.

De klant is gehouden om ADVOX ADVOCATEN te vrijwaren voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van het foutief, bedrieglijke of oneigenlijk gebruik van de Elektronische Diensten en/of hulpmiddelen. In geval van vermoeden van bedrieglijk gebruik behoudt ADVOX ADVOCATEN zich het recht voor om de minnelijke invordering op te schorten of de overeenkomst met de klant onmiddellijk te beëindigen.

De klant is aansprakelijk voor de schending van één van de bepalingen van deze overeenkomst en is ertoe gehouden om ADVOX ADVOCATEN te vrijwaren voor alle schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

 

ARTIKEL 9 : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK BIJ GESCHILLEN IVM DEZE OVEREENKOMST

 De overeenkomst tussen de klant en ADVOX ADVOCATEN en alle rechten en verplichtingen van de klant ten aanzien van ADVOX ADVOCATEN en omgekeerd, worden beheerst door het Belgisch recht.

Behoudens afwijkende dwingende wettelijke bepalingen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.

 

ARTIKEL 10: NIETIGHEDEN

Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig is, dan wordt enkel deze bepaling van de overeenkomst buiten beschouwing gelaten. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven onverkort gelden en toepassing vinden.